Χορηγός Ιστοσελίδας
Banner
Home Καταστατικό

Καταστατικό

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο

Σύσταση, Έδρα

1.                  Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».

2.                  Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη της Καισαριανής.

3.                  Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο

Σκοποί

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1.                  Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου με τους τοπικούς σπουδαστικούς και εκπολιτιστικούς Συλλόγους και με τους μορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους της χώρας.

2.                  Η μελέτη και προώθηση των ηθών και εθίμων των χαμένων πατρίδων της Μικράς Ασίας.

3.                  Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις και συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ί συνομοσπονδίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ειδικά με αυτούς που έχουν την έδρα τους στις αλησμόνητες χαμένες πατρίδες.

4.                  Η καθιέρωση ηθικού ή υλικού επαίνου για διαγωνισμούς που αφορούν τη διάδοση των ηθών και εθίμων των χαμένων πατρίδων της Μικράς Ασίας.

5.                  Η έρευνα και η συγγραφή ιστορικών και λαογραφικών μελετών που αφορούν τον Ελληνισμό του Πόντου και της Μικράς Ασίας.


 

Άρθρο 3ο

Μέσα Πραγματοποίησης Σκοπών

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

1.         Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.

2.         Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.

3.         Οργανώνοντας σεμινάρια και επιμορφωτικά κέντρα.

4.         Οργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

5.         Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.

6.         Πραγματοποιώντας παραστάσεις με δικές της ή τρίτες καλλιτεχνικές ομάδες και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.

7.         Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις Κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.

8.         Η δημιουργία Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού.

9.         Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύονται.

Άρθρο 4ο

1.                  Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

α.         Τακτικά: Αυτά είναι όσοι κατάγονται από την Μικρά Ασία και τον Πόντο ή συνδέονται ή εμφορούνται από τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις των αλησμόνητων πατρίδων.

β.         Επίτιμα: Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στην πολιτεία, στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

2.                  Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα και δικαιοπραξία.

3.                  Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική του ικανότητα.

4.                  Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

5.                  Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το ΔΣ του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα Μελών

1.                  Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:

α.         Να μετέχουν ισότιμα στις ΓΣ με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β.         Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ.         Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ.         Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

ε.         Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

στ.       Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.

2.                  Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των ΓΣ στερούνται του δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις Μελών

1.                  Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:

α.         Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β.         Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

γ.         Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

δ.         Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.

Τα μέλη που διαγράφονται και επαναγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής.

ε.         Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.

στ.       Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ.         Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ των μελών.

2.         Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμμία οικονομική επιβάρυνση.

Άρθρο 7ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

1.                  Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το ΔΣ και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από τη ΓΣ των μελών και συνίσταται:

α          Στην επίπληξη.

β.         Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ.         Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.

2.         Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:

α.         Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

β.         Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

γ.         Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Δ.Σ.

3.         Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Δ.Σ. ή με εντολή της Γ.Σ.

4.         Εναντίον της απόφασης του Δ,Σ. για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γ.Σ.

5.         Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο

Διαγραφή Μελών

1.                  Το Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στι Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο.

2.                  Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως:

α.         Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β.         Αν τα τακτικά μέλη του Σωματείου αυτού (άρθρο 4α) καταδικαστούν τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό.

2.         Κατά της απόφασης του Δ.Σ. για διαγραφή μέλους, χωρε’ι προσφυγή ενώπιον  του Δικαστηρίου.

3.         Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 9ο

Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:

α.         Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.

β.         Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ.         Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.

δ.         Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Σωματείο καθώς και τα έσοδα που θα προκύψουν από τις διάφορες δραστηριότητες που θα αναπτύξει ο Σύλλογος.

Γίνονται δεκτές με απόφαση του Δ.Σ. και σε περίπτωση διαφωνίας της Γ.Σ. των μελών.

Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γ.Σ.

Άρθρο 10ο

1.                  Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ., ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.                  Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και οι πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

3.                  Ο ισολογισμός και ο υπολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

4.                  Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

5.                  Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι εκατόν πενήντα (150) € και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Ταμιευτήριο ή Τραπεζικό λογαριασμό.

6.                  Η ανάληψη χρημάτων από το Ταμιευτήριο ή Τραπεζικό λογαριασμό ενεργείται με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και του Ταμία.

7.                  Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Ταμία.

8.                  Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. προκειμένου για ποσό μικρότερο από εννιακόσια (900) €, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γ.Σ.

9.                  Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρις τριακοσίων (300) € και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

Άρθρο 11ο

1.                  Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Μέσω αυτής εκδηλούται η θέληση των μελών.

2.                  Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.

3.                  Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Δ.Σ.

4.                  Η σύγκληση της Γ.Σ. μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί σύγκλησης απευθύνεται στο Δ.Σ. και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο περιπτώσεις, το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησής της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

5.                  Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γ.Σ. με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

6.                  Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης του χρόνου και τόπου σύγκλησης της Γ.Σ.

7.                  Στη Γ.Σ. συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. είτε αυτεπάγγελτα είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν τη συζήτηση. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να συζητηθεί ένα θέμα πέραν από αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση εφόσον αυτό προέκυψε μετά την κυκλοφορία της πρόσκλησης και έχει μορφή επείγοντος και με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί να συζητηθεί ως τακτικό θέμα από την πλειοψηφία των μελών που παρίστανται στη Γ.Σ.

8.                  Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαίρετα τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

9.                  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α.         Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β.         Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ.         Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)Άρθρο 13ο

Γενική Συνέλευση – Συνεδρίαση

1.                  Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γ.Σ. και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γ.Σ και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιημένο έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.

2.                  Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματιστεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται δέκα (10) μέλη.

3.                  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.

4.                  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

5.                  Κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξ’ αίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Σωματείου.

6.                  Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. ων μελών.

7.                  Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

8.                  Τα πρακτικά συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και παραδίδονται στο Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.                  Η Γ.Σ. όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της για συζήτηση.

2.                  Θέματα που απορρίπτονται από τη Γ.Σ. μπορεί να επανασυζητηθούν.

3.                  Η Γ.Σ. έχει γενική αρμοδιότητα.

4.                  Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στη Γ.Σ. είναι:

α.         Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β.         Απολογισμός του έργου του Δ.Σ. μετά τη λήξη του έτους.

γ.         Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από εννιακόσια (900) €.

δ.         Η κτήση από επαχθή αίτια, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των εννιακοσίων (900) €.

ε.         Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

στ.       Η εκλογή μελών του Δ.Σ.

ζ.         Η εκλογή μελών της Ε.Ε.

η.         Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

θ.         Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης του Σωματείου.

ι.          Η παύση των μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ια.        Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ.

ιβ.        Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

ιγ.        Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ιδ.        Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης έκτασης,

ιε.        Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

ιστ.      Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ιζ.        Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

ιη.        Η διάλυση του Σωματείου.

5.                  Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιε, ιστ, ιζ, ιη, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 15ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1.                  Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Δ.Σ. που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, ένα (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.

2.                  Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Τα μέλη που απέρχονται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά τη σειρά της εκλογής τους.

3.                  Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

4.                  Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

5.                  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν έγγραφα τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

6.                  Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

7.                  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.                  Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Δ.Σ., αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου για το συγκεκριμένο θέμα.

9.                  Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

10.             Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδρίασης, με οποιοδήποτε μέσο.

11.             Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

12.             Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

13.             Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Δ.Σ. μαζί με τους αναπληρωματικούς, τη διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

14.             Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α.         Διοικεί το Σωματείο.

β.         Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γ.Σ.

γ.         Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και τη διαγραφή τους.

δ.         Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γ.Σ.

ε.         Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

στ.       Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ.         Ενημερώνει σύμφωνα με το νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η.         Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου, Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

θ.         Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

ι.          Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

ια.        Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

ιβ.        Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτή το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ.

ιγ.        Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ιδ.        Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιε.        Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

ιστ.      Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

ιζ.        Ιδρύει γραφεία και εκτός έδρας του Σωματείου. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.

ιη.        Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.

ιθ.        Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

κ.         Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στη Γ.Σ.

κα.       Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

1.                  Ο Πρόεδρος:

α.         Συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα, το Δ.Σ. και τις Γ.Σ. των μελών σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.

β.         Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. των μελών.

γ.         Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή Γ.Σ.

δ.         Συνομιλεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Δ.Σ.

ε.         Διεξάγει με το Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ.       Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ.         Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.

η.         Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

θ.         Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, το λογαριασμό ταμιευτηρίου.

ι.          Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ια.        Καλεί την Ε.Ε. για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.

ιβ.        Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

2.                  Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τον Πρόεδρο, ‘όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

1.                  Ο Γενικός Γραμματέας:

α.         Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.

β.         Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ.         Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.

δ.         Τηρεί τη σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε.         Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

στ.       Φυλάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ, του Δ.Σ., της εφορευτικής επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ε.Ε.

ζ.         Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

2.         Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από ους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Ταμία

1.                  Ο Ταμίας:

α.         Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

β.         Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων είσπραξης που αναγράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ.         Κινεί με τον Πρόεδρο το λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

δ.         Θέτει στη διάθεση του Δ.Σ., της Ε.Ε., της Γ.Σ., του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

ε.         Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

στ.       Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του Σωματείου στο Δ.Σ.

2.                  Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται\ι από το Δ.Σ.

Άρθρο 20ο

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

1.                  Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ., υης Ε.Ε., υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Δ.Σ. υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

2.                  Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τα τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.

3.                  Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Δ.Σ.

4.                  Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος –με σταυρό- τα πρόσωπα της προτίμησής τους, επτά (7) για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Ε.Ε. κατ’ ανώτατο, Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 3 ανά ψηφοδέλτιο.

5.                  Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Δ.Σ .και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ε.Ε. αποτελούν τα τακτικά μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

6.                  Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

7.                  Όσοι εκλέγονται για το Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 21ο

Ελεγκτική Επιτροπή

1.                  Η Ε.Ε. εκλέγεται από τη Γ.Σ. των μελών μαζί με το Δ.Σ. και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

2.                  Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει έκθεση που τη θέτει υπόψη της Γ.Σ. των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

3.                  Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπάγγελτα οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

4.                  Η Ε.Ε. σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Δ.Σ. ζητεί τη σύγκληση προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Δ.Σ στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 22ο

Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

1.                  Μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με το Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

Άρθρο 23ο

Τροποποίηση Καταστατικού

1.                  Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Α.Κ.

2.                  Κάθε τροποποίηση ισχύει από ην επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 24ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

1.                  Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

2.                  Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Δ.Σ εισάγονται στην Γ.Σ. για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσής τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 25ο

Διάλυση Σωματείου

1.                  Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γ.Σ. των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 Α.Κ.

2.                  Η διάλυση του Σωματείου γίνεται με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του Δ.Σ ή του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή της Ε.Ε. σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 105 Α.Κ.

Άρθρο 26ο

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

1.                  Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιούσια του Σωματείου περιέχεται στο Δήμο Καισαριανής.

Άρθρο 27ο

Σφραγίδα Σήμα

1.                  Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ίδρυσης του Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την έδρα.

2.                  Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Δ.Σ. μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 28ο

Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:

-Υποχρεωτικά:

α.         Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β.         Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

γ.         Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. των μελών.

δ.         Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.

ε.         Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.

-Προαιρετικά:

α.         Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.

β.         Βιβλίο (αρχείο) Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.

γ.         Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γ.Σ.

δ.         Βιβλίο αναλωσίμων υλικών.

Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 29ο

1.                  Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

2.                  Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τιυς αποφασίζονται κατά το χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 30ο

Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής:

α.         Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό δέκα (10) ευρώ.

β.         Εξαμηνιαία συνδρομή τακτικών μελών ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ.

Άρθρο 31ο

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής:

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2004